Tietosuojaseloste

Tämä on Linguajoy Kielikerhot Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.9.2015. Viimeisin muutos 1.5.2021.

Rekisterinpitäjä

Linguajoy Kielikerhot Oy (jatkossa Linguajoy)
Heikkiläntie 2A, 00210 Helsinki
https://www.linguajoy.fi

Y-tunnus 2800312-3

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Henrietta.kvist@linguajoy.fi
040 570 4307

Rekisterin nimi

Linguajoy Kielikerhot Oy:n asiakas- ja uutiskirjerekisteri

Miksi keräämme tietoja?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, analysointi ja tilastointi sekä markkinointi. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Linguajoy kielikoulun toiminnasta sähköpostilla. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Asiakasnumero
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Kieli
 • Alaikäisen kielikurssille osallistuvan lapsen huoltajan yhteystiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten kielikursseille osallistuminen, ilmoittautumis- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailutiedot ja peruutustiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Uutiskirjeeseen liittyvät tiedot säilytetään niin kauan, kun henkilö on kirjautuneena GDPR-hyväksynnän antaneena uutiskirjelistalle. Muut henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen ylläpito vaatii.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteystiedot saadaan asiakkaalta itseltään puhelimitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, tapahtumissa täytetyillä yhteyslomakkeilla, sosiaalisen median palvelujen kautta tai asiakastapaamisissa ja muissa tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).